Skip to content

Tor. Cykl torowo-uranowy

Większość energetycznych reaktorów jądrowych na świecie wykorzystuje paliwo jądrowe, w którym uran wzbogacony jest do 5% w izotop U-235 (jest to jedyny izotop występujący w przyrodzie, rozszczepialny neutronami termicznymi). Pluton powstaje w reaktorze jądrowym w wyniku wychwytu neutronu przez izotop U-238, którego zawartość w uranie naturalnym wynosi 99,3%. Umownie nazywamy to pracą elektrowni jądrowej w cyklu uranowo-plutonowym (U-Pu). W ostatnich latach wzrasta jednak zainteresowanie cyklem torowo-uranowym (Th-U), w którym to powstaje inny materiał rozszczepialny, izotop U-233. Dlatego tor, pierwiastek, którego zawartość w skorupie ziemskiej jest około trzy do czterech razy większa niż uranu, nazywany jest materiałem paliworodnym.

Tor

Tor jest aktynowcem z III grupy układu okresowego. Został odkryty w 1828 roku przez szwedzkiego chemika i mineraloga Jonsa J. Berzeliusa i nazwany został imieniem skandynawskiego boga wojny. Na świecie tor występuje w ilości trzy razy większej niż uran. Jego średnia zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 7,2 ppm (ppm – „parts per milion” – liczba cząstek na milion). Wchodzi on w skład wielu minerałów, z których najpowszechniejszymi są monacyt zawierający 3-9% ThO2 oraz toryt i torianit. Większość toru powstaje jako produkt uboczny przy pozyskiwaniu tytanu, cyrkonu i cyny i traktowany jest jako odpad radioaktywny.

Znanych jest kilkanaście izotopów toru. Najważniejszy z nich to naturalny Th-232, cztery inne, także występujących w przyrodzie, to: Th-227, Th-228, Th-230, Th-234. Wszystkie wymienione izotopy, za wyjątkiem Th-232 oraz powstającego z jego rozpadu Th-228, pochodzą z rozpadu U-238 i U-235. Dlatego tor jest zawsze obecny w rudach uranowych. W oczyszczonym torze pochodzącym ze złóż, oprócz Th-232 w znaczących ilościach występują jedynie Th-228 i Th-230.

Największe zasoby toru posiadają takie kraje jak: Australia (300 000 ton), Indie (290 000 ton), Norwegia (170 000 ton), USA (160 000 ton), Kanada (100 000 ton), Republika Południowej Afryki (35 000 ton), Brazylia (16 000 ton). Rozmieszczenie rozpoznanych zasobów toru przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. Rozmieszczenie rozpoznanych zasobów toru na świecie: ⬤ torianit, ▲ toryt, ∎ piaski monacytowe, źródło: Thorium based fuel options for generations of electricity, IEAE TECDOC 1155, Vienna 2000

Cykl torowo-uranowy

W cyklu uranowo-plutonowym (U-Pu), o którym można przeczytać więcej w rozdziale: →Pluton. Cykl uranowo-plutonowy, Pu-239 powstaje w wyniku wychwytu neutronu przez jądro U-238. Proces ten przebiega poprzez dwa krótkotrwałe stany pośrednie, a mianowicie U-239 i Np-239. W cyklu torowo-uranowym (Th-U), na poniższym rysunku, odpowiada temu wychwyt neutronu przez jądro Th-232, w wyniku czego tworzy się  Th-233, który rozpada się do Pa-233 (protaktyn-233), a następnie powstaje materiał rozszczepialny, czyli U-233.

Rys. Cykl torowo-uranowy, źródło: opracowanie własne

Cykl torowy różni się od cyklu plutonowego zasadniczo dwoma względami. Po pierwsze okres połowicznego rozpadu Pa-233, wynoszący ok. 27 dni, jest znacznie dłuższy niż analogiczny okres Np-239, wynoszący 2,3 dnia. Konsekwencją tego jest fakt, że w reaktorze narasta stężenie protaktynu-233, zależne od strumienia neutronów i od gęstości mocy, przy czym izotop ten pochłania neutrony. Drugą różnicę stanowi reakcja (n,2n) dla Th-232, która poprzez Th-231 prowadzi do silnie γ-promieniotwórczych izotopów, z czym wiążą się dodatkowe problemy związane z osłonami. Z kolei w wyniku reakcji (n,2n) dla U-233 powstaje izotop U-232, który ulega rozpadowi α inicjując cały szereg rozpadów i przekształcając się w izotop Tl-208, który ulegając rozpadowi β przekształca się w izotop Pb-208. Reakcji tej towarzyszy emisja kwantów gamma o energii 2,614 MeV. Jest to bardzo przenikliwe promieniowanie i praca z nim możliwa jest tylko przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Obydwie przytoczone różnice można potraktować jako wady cyklu torowego, ale także jako jego zalety. Dlaczego? Dzięki stosunkowo długiemu okresowi połowicznego rozpadu Pa-233 produkcja świeżego paliwa następuje po pewnym czasie od załadowania nowego paliwa. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie kampanii paliwowej bez załadunku świeżego paliwa. Z kolei produkowany w cyklu Th-U izotop rozszczepialny U-233 nie może być wykorzystany jako jądrowy materiał terrorystyczny, a to za sprawą powstałych zanieczyszczeń silnie gamma promieniotwórczych, łatwych do wykrycia np. na przejściach granicznych.

Ważną różnicą jest także procentowy udział rozszczepienia w ogólnym bilansie neutronów. Dla U-233 aż 90% pochłoniętych neutronów prowadzi do rozszczepienia jądra, a tylko 10% do produkcji cięższych izotopów. Dla U-235 te liczby wynoszą odpowiednio 80% i 20% a dla Pu-239 70% i 30%. Konsekwencją tego jest to, że dla cyklu U-Pu powstaje znacznie więcej aktynowców (Np, Pu i Am) niż dla cyklu Th-U.

Zalety cyklu torowo-uranowego

Cykl Th-U posiada szereg zalet w porównaniu z cyklem U-Pu:

  • Wydajność wytwarzania rozszczepialnego izotopu w cyklu Th-U jest około czterokrotnie większa niż w cyklu U-Pu. Cykl Th-U może być prowadzony w reaktorach na neutronach termicznych w odróżnieniu od cyklu U-Pu prowadzonego na neutronach prędkich powielających;
  • Powstały w cyklu Th-U izotop rozszczepialny U-233 nie może być wykorzystany jako jądrowy materiał terrorystyczny dzięki silnie gamma promieniotwórczym produktom rozpadu U-232;
  • Dzięki znacznemu opóźnieniu w powstawaniu U-233 w cyklu Th-U istnieje możliwość wykorzystania Pa-233 jako wypalającej się trucizny na początku cyklu paliwowego w reaktorze, a w końcu cyklu paliwowego jako źródła materiału rozszczepialnego. Efekt ten umożliwia zmniejszenie ilości U-235 w paliwie reaktora, zmniejszenie „wbudowanej” reaktywności na początku cyklu paliwowego oraz znaczne wydłużenie okresu pracy reaktora bez załadunku nowego paliwa;
  • Możliwość uzyskania rozszczepialnego izotopu U-233 w procesie chemicznego przerobu napromienionego toru z nieznacznym zanieczyszczeniem innymi izotopami uranu;
  • Znaczące zmniejszenie ilości długożyciowych transuranowców w wypalonym paliwie.

Warto wiedzieć!
Obecnie najintensywniej cykl torowo-uranowy rozwijają Indie, które posiadają ogromne zasoby łatwo dostępnego toru i stosunkowo mało uranu. Indie uczyniły wykorzystanie toru do produkcji energii na dużą skalę jako główny cel swojego programu energetyki jądrowej.

Na tej stronie:
Back To Top