Skip to content

Filozofia systemów bezpieczeństwa

Już na początku swego istnienia przemysł jądrowy w Stanach Zjednoczonych stworzył filozofię projektowania elektrowni jądrowych określaną jako „obrona w głąb” (“defense in depth”),  którą przyjęło również wiele innych krajów. Głównym celem układów bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej jest zapobieganie przegrzaniu rdzenia i wydostaniu się radionuklidów poza obiekt jądrowy.
Read more

Zaopatrzenie w paliwo jądrowe planowanych elektrowni jądrowych w Polsce

Bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego zależy od pewności dostaw koncentratu uranowego, dostępu do usług cyklu paliwowego, a także pewności i niezawodności transportu materiałów jądrowych na różnych etapach cyklu paliwowego oraz transportu gotowego paliwa jądrowego. Zasady dotyczące dostaw uranu i usług jądrowego cyklu paliwowego w ramach Unii Europejskiej reguluje Traktat EUROATOM.
Read more

Tor. Cykl torowo-uranowy

Większość energetycznych reaktorów jądrowych na świecie wykorzystuje paliwo jądrowe, w którym uran wzbogacony jest do 5% w izotop U-235 (jest to jedyny izotop występujący w przyrodzie, rozszczepialny neutronami termicznymi). Pluton powstaje w reaktorze jądrowym w wyniku wychwytu neutronu przez izotop U-238, którego zawartość w uranie naturalnym wynosi 99,3%. Umownie nazywamy to pracą elektrowni jądrowej w cyklu uranowo-plutonowym (U-Pu). W ostatnich latach wzrasta jednak zainteresowanie cyklem torowo-uranowym (Th-U), w którym to powstaje inny materiał rozszczepialny, izotop U-233. Dlatego tor, pierwiastek, którego zawartość w skorupie ziemskiej jest około trzy do czterech razy większa niż uranu, nazywany jest materiałem paliworodnym.
Read more

Proces produkcji paliwa jądrowego

Front-end jądrowego cyklu paliwowego to część tego cyklu prowadząca do produkcji energii elektrycznej w reaktorze jądrowym. Składa się z czterech etapów: wydobycia i mielenia, konwersji, wzbogacania i wytwarzania. Wydobywanie i mielenie to proces pozyskiwania rudy uranu z ziemi, a następnie fizycznej i chemicznej obróbki rudy w celu uzyskania koncentratu uranu, tzw. „yellow cake”. Konwersja uranu wytwarza sześciofluorek uranu, gazową formę uranu, z koncentratu uranu. Wzbogacanie uranu fizycznie oddziela i koncentruje rozszczepialny izotop U-235. Wzbogacony uran stosowany w reaktorach jądrowych zawiera około 3-5% U-235, podczas gdy wzbogacony uran do celów militarnych ponad 90% U-235. Produkcja paliwa jądrowego obejmuje produkcję prętów i zestawów paliwowych ze wzbogaconego uranu, które są projektowane na potrzeby konkretnego typu reaktora jądrowego.
Read more

Pluton. Cykl uranowo-plutonowy

Pluton praktycznie nie występuje w skorupie ziemskiej, produkowany jest w trakcie pracy reaktorów jądrowych. Ponad jedna trzecia energii produkowanej w większości elektrowni jądrowych pochodzi z plutonu. Pluton odzyskany w procesie recyklingu wypalonego paliwa jądrowego jest wykorzystywany do produkcji mieszanego paliwa (uranowo-plutonowego) MOX (Mixed Oxide Fuel). Pluton jest głównym paliwem w reaktorze na neutrony prędkie, a w każdym reaktorze jest on stopniowo produkowany z nierozszczepialnego U-238. W naszej biosferze znajduje się kilka ton plutonu, spuścizna testowych wybuchów jądrowych przeprowadzanych w atmosferze w latach 50. i 60. XX wieku.
Read more

Sterowanie reakcją łańcuchową

W poprzednich rozdziałach o budowie reaktora jądrowego można było dowiedzieć się o tym, co mieści się w elektrowni jądrowej: materiał rozszczepialny, moderator służący do spowalniania prędkich neutronów, chłodziwo, pręty kontrolne i pozostałe elementy elektrowni. W niniejszym rozdziale dowiemy się, jak te elementy ze sobą współpracują.
Read more

Dozór jądrowy w Polsce

Ogół społeczeństwa i pracownicy przemysłu jądrowego są zgodni - bezpieczeństwo jest absolutną koniecznością! Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba zagwarantować ochronę przed nawet skrajnie nieprawdopodobnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z energetyki jądrowej, jak również przed możliwym szkodliwym oddziaływaniem promieniowania jonizującego, towarzyszącego technologiom nuklearnym. Stąd też państwo i przedsiębiorstwa ściśle współpracują, aby utrzymywać i stale poprawiać wysoki poziom bezpieczeństwa w instalacjach jądrowych.
Read more

Ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej jest stale monitorowane. Jednakże i to jest niewystarczające: naukowcy podejmują próby oszacowania ryzyka, by można było także proponować rozsądne plany na przyszłość.
Read more

Elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć jak bomba atomowa!

W elektrowni jądrowej, w reaktorze, energia uwalniania w reakcji rozszczepienia jądra atomu jest zamieniana na energię elektryczną, z której wszyscy korzystamy. W bombie atomowej, ta sama reakcja jądrowa prowadzi do gwałtownej eksplozji. Niestety z tego powodu panuje przekonanie, że reaktor jądrowy może, szczególnie w chwili wystąpienia awarii, wybuchnąć jak bomba atomowa. Nieprawda! Fundamentalne różnice pomiędzy bombą a reaktorem powodują, że taka sytuacja nigdy nie może mieć miejsca.
Read more

Generacje reaktorów a bezpieczeństwo

W dyskusjach o energetyce jądrowej operuje się pojęciem generacji reaktorów. Podział reaktorów na generacje ilustruje poniższa tabela. Wynika z niej, że dotychczasowe poważne awarie z uszkodzeniem rdzenia (Three Mile Island - PWR, Czarnobyl - RBMK, Fukushima - BWR) dotyczyły reaktorów II generacji.
Read more
Back To Top