Skip to content

Energia pierwotna i wtórna

Dla pokrycia naszego zapotrzebowania na energię mamy do dyspozycji trzy obszerne grupy nośników energetycznych. Paliwa kopalne, jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny są w istocie resztkami roślin i zwierząt, które przed milionami lat żyły na Ziemi. Zmieniając te paliwa w energię, powodujemy ich nieodwracalną utratę. Musimy w tym momencie rozróżnić energię pierwotną i wtórną.

Nośnikami energii pierwotnej są surowce energetyczne w ich naturalnej postaci, przed jakąkolwiek przeróbką, np. węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny czy ruda uranowa. Potocznie nazywamy je po prostu energią pierwotną. Również promieniowanie słoneczne, wiatr i energię wody zaliczamy do energii pierwotnej.

Energia wtórna jest energią uszlachetnioną, powstałą z przetworzenia energii pierwotnej, jak przykładowo prąd elektryczny, benzyna czy olej opałowy. Ta energia, która dociera do odbiorcy, nazywana jest energią końcową. Najczęściej jest to energia wtórna, jak prąd czy olej opałowy, czasem także energia pierwotna, jak drewno opałowe, promieniowanie słoneczne czy gaz ziemny. Niestety, tylko część tej końcowej energii końcowej może być wykorzystana – nazywamy ją energią użyteczną. Przykładem może być światło czy też ciepło grzejnika uzyskiwane z prądu elektrycznego.

Na tej stronie:
Back To Top