Skip to content

Filozofia systemów bezpieczeństwa

Już na początku swego istnienia przemysł jądrowy w Stanach Zjednoczonych stworzył filozofię projektowania elektrowni jądrowych określaną jako „obrona w głąb” (“defense in depth”),  którą przyjęło również wiele innych krajów. Głównym celem układów bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej jest zapobieganie przegrzaniu rdzenia i wydostaniu się radionuklidów poza obiekt jądrowy.
Read more

Zaopatrzenie w paliwo jądrowe planowanych elektrowni jądrowych w Polsce

Bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego zależy od pewności dostaw koncentratu uranowego, dostępu do usług cyklu paliwowego, a także pewności i niezawodności transportu materiałów jądrowych na różnych etapach cyklu paliwowego oraz transportu gotowego paliwa jądrowego. Zasady dotyczące dostaw uranu i usług jądrowego cyklu paliwowego w ramach Unii Europejskiej reguluje Traktat EUROATOM.
Read more

Tor. Cykl torowo-uranowy

Większość energetycznych reaktorów jądrowych na świecie wykorzystuje paliwo jądrowe, w którym uran wzbogacony jest do 5% w izotop U-235 (jest to jedyny izotop występujący w przyrodzie, rozszczepialny neutronami termicznymi). Pluton powstaje w reaktorze jądrowym w wyniku wychwytu neutronu przez izotop U-238, którego zawartość w uranie naturalnym wynosi 99,3%. Umownie nazywamy to pracą elektrowni jądrowej w cyklu uranowo-plutonowym (U-Pu). W ostatnich latach wzrasta jednak zainteresowanie cyklem torowo-uranowym (Th-U), w którym to powstaje inny materiał rozszczepialny, izotop U-233. Dlatego tor, pierwiastek, którego zawartość w skorupie ziemskiej jest około trzy do czterech razy większa niż uranu, nazywany jest materiałem paliworodnym.
Read more

Proces produkcji paliwa jądrowego

Front-end jądrowego cyklu paliwowego to część tego cyklu prowadząca do produkcji energii elektrycznej w reaktorze jądrowym. Składa się z czterech etapów: wydobycia i mielenia, konwersji, wzbogacania i wytwarzania. Wydobywanie i mielenie to proces pozyskiwania rudy uranu z ziemi, a następnie fizycznej i chemicznej obróbki rudy w celu uzyskania koncentratu uranu, tzw. „yellow cake”. Konwersja uranu wytwarza sześciofluorek uranu, gazową formę uranu, z koncentratu uranu. Wzbogacanie uranu fizycznie oddziela i koncentruje rozszczepialny izotop U-235. Wzbogacony uran stosowany w reaktorach jądrowych zawiera około 3-5% U-235, podczas gdy wzbogacony uran do celów militarnych ponad 90% U-235. Produkcja paliwa jądrowego obejmuje produkcję prętów i zestawów paliwowych ze wzbogaconego uranu, które są projektowane na potrzeby konkretnego typu reaktora jądrowego.
Read more

Pluton. Cykl uranowo-plutonowy

Pluton praktycznie nie występuje w skorupie ziemskiej, produkowany jest w trakcie pracy reaktorów jądrowych. Ponad jedna trzecia energii produkowanej w większości elektrowni jądrowych pochodzi z plutonu. Pluton odzyskany w procesie recyklingu wypalonego paliwa jądrowego jest wykorzystywany do produkcji mieszanego paliwa (uranowo-plutonowego) MOX (Mixed Oxide Fuel). Pluton jest głównym paliwem w reaktorze na neutrony prędkie, a w każdym reaktorze jest on stopniowo produkowany z nierozszczepialnego U-238. W naszej biosferze znajduje się kilka ton plutonu, spuścizna testowych wybuchów jądrowych przeprowadzanych w atmosferze w latach 50. i 60. XX wieku.
Read more

Dozór jądrowy w Polsce

Ogół społeczeństwa i pracownicy przemysłu jądrowego są zgodni - bezpieczeństwo jest absolutną koniecznością! Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba zagwarantować ochronę przed nawet skrajnie nieprawdopodobnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z energetyki jądrowej, jak również przed możliwym szkodliwym oddziaływaniem promieniowania jonizującego, towarzyszącego technologiom nuklearnym. Stąd też państwo i przedsiębiorstwa ściśle współpracują, aby utrzymywać i stale poprawiać wysoki poziom bezpieczeństwa w instalacjach jądrowych.
Read more

Ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej jest stale monitorowane. Jednakże i to jest niewystarczające: naukowcy podejmują próby oszacowania ryzyka, by można było także proponować rozsądne plany na przyszłość.
Read more

Elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć jak bomba atomowa!

W elektrowni jądrowej, w reaktorze, energia uwalniania w reakcji rozszczepienia jądra atomu jest zamieniana na energię elektryczną, z której wszyscy korzystamy. W bombie atomowej, ta sama reakcja jądrowa prowadzi do gwałtownej eksplozji. Niestety z tego powodu panuje przekonanie, że reaktor jądrowy może, szczególnie w chwili wystąpienia awarii, wybuchnąć jak bomba atomowa. Nieprawda! Fundamentalne różnice pomiędzy bombą a reaktorem powodują, że taka sytuacja nigdy nie może mieć miejsca.
Read more

Generacje reaktorów a bezpieczeństwo

W dyskusjach o energetyce jądrowej operuje się pojęciem generacji reaktorów. Podział reaktorów na generacje ilustruje poniższa tabela. Wynika z niej, że dotychczasowe poważne awarie z uszkodzeniem rdzenia (Three Mile Island - PWR, Czarnobyl - RBMK, Fukushima - BWR) dotyczyły reaktorów II generacji.
Read more

Co robić, jeśli mimo wszystko awaria się wydarzy?

Nawet gdy elektrownia jądrowa jest tak zaprojektowana, że powinna pracować bezawaryjnie dziesiątki lat, to nie da się całkowicie wyeliminować prawdopodobieństwa zaistnienia awarii. Dlatego elektrownia jądrowa jest zbudowana na zasadzie rosyjskiej matrioszki: Pomiędzy kolejnymi osłonami znajdują się strefy podciśnienia i śluzy ciśnieniowe. W razie awarii ciepło jest odprowadzane przez awaryjny system chłodzenia, a promieniowanie jonizujące jest bezpiecznie „zamknięte”.
Read more
Back To Top