Skip to content

Defekt masy

Wielu z nas z pewnością zna ten cytat: „Całość to coś więcej niż suma jej elementów”. Są to słowa wypowiedziane przez greckiego filozofa i przyrodnika Arystotelesa, któremu zresztą przypisywane są także następujące cytaty: „Nawet myślenie szkodzi niekiedy zdrowiu.” i „Ileż jest rzeczy, których nie potrzebuję”. W „Fizyce”, jednym z jego głównych dzieł, Arystoteles filozofował na temat m.in. przestrzeni, czasu, ruchu czy „przyczyny sprawczej”, ale nie na temat jąder atomowych – nie wiedziano jeszcze wtedy o ich istnieniu.

Własności struktury jądrowej nie są prostą sumą własności składników – swobodny neutron nie jest trwały – rozpada się z czasem połowicznego rozpadu ok. 10 min, a gdy jest związany w jądrze atomowym to cała struktura może mieć czas połowicznego rozpadu nawet 1022 i więcej lat.

Defekt masy na przykładzie jądra atomu helu

To, jak mocno są związane nukleony w jądrze, da się obliczyć. Najłatwiej można przedstawić to na przykładzie jądra atomu helu. Składa się ono z dwóch protonów i dwóch neutronów. Masa jądra helu mHe musiałaby teoretycznie równać się

2 masom protonów (mp) + 2 masom neutronów (m)

a więc

2 ∙ 1,67262∙10-27 kg + 2 ∙ 1,67493 ∙ 10-27 kg

i wynieść:

2 ∙ mp = 3,34524 ∙ 10-27 kg

2 ∙ mn = 3,34986 ∙ 10-27 kg

m2p + 2n = 6,69510 ∙ 10-27 kg

Dokładne pomiary masy atomu helu – po odjęciu masy obu elektronów – pozwoliły na ocenę masy jądra helu i wykazały, że jego masa mHe = 6,644656 ∙ 10-27 kg. Masa jądra helu jest więc o 0,050444 ∙ 10-27 kg mniejsza od sumy mas poszczególnych nukleonów wchodzących w skład jądra atomowego. Niedobór ten stanowi około 0,8 %.

Rys. Defekt masy na przykładzie jądra atomu helu, źródło: Wikipedia, opracowanie własne

Deficyt masy – zwany również defektem masy – jest wynikiem tego, że przy łączeniu się protonów i neutronów w jądro mała część ich mas przekształcana jest w energię – konieczną do związania razem dwóch protonów i dwóch neutronów. Aby znowu rozbić jądro helu na części składowe, do jądra musiałaby być ponownie dostarczona energia, wydatkowana przy jego powstawaniu. Deficyt masy jest miarą energii odpowiedzialnej za wiązanie nukleonów.

Warto wiedzieć!

Fizycy i chemicy podają często masy atomów i jąder atomowych w jednostce masy atomowej u, która równa jest 1/12 masy jądra izotopu węgla C-12, co odpowiada przeciętnej masie nukleonu będącego składnikiem tego jądra.

u = 1,66054 ⋅ 10-27 kg

Na tej stronie:
Back To Top