Skip to content

neutron

neutron

Obojętna elektrycznie cząstka elementarna o masie równej 1,674927471×10−27 kg (co odpowiada energii 939,565 MeV). Wchodzi w skład wszystkich jąder atomowych, oprócz jądra wodoru H-1. Wolny neutron jest cząstką beta-promieniotwórczą, rozpadającą się na proton, elektron i antyneutrino. Neutrony mają szczególną zdolność wywoływania reakcji jądrowych. Działanie reaktorów jądrowych opiera się na procesie rozszczepienia jąder, wywołanych przez neutrony. Odgrywają również podstawową rolę w produkcji izotopów promieniotwórczych. Promieniowanie neutronowe jest kilka razy bardziej niebezpieczne od promieniowania gamma.

Back To Top