Skip to content

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA, z ang. The International Atomic Energy Agency, IAEA)

Agencja ONZ, organizacja międzyrządowa, której celem jest promowanie pokojowego wykorzystania energii jądrowej i zapobieganie jej wykorzystaniu do jakichkolwiek celów wojskowych, w tym broni jądrowej. Została założona w 1957 roku jako autonomiczna organizacja w ramach systemu Narodów Zjednoczonych; chociaż podlega własnemu traktatowi założycielskiemu, organizacja podlega zarówno Zgromadzeniu Ogólnemu, jak i Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jej siedziba znajduje się w Biurach ONZ w Wiedniu, Austria. Celem MAEA, określonym w Statucie, jest dążenie do rozszerzenia wkładu energii jądrowej na rzecz zdrowia i dobrobytu ludzkości oraz zapewnienie możliwie najszerszej kontroli, aby energia jądrowa wykorzystywana była jedynie w celach pokojowych. Polska jest członkiem założycielem MAEA od 1957 r., kiedy to ratyfikowała Statut organizacji.

Back To Top