Skip to content

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego

Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (ang. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR)

Został powołany uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1955 roku. W skład Komitetu wchodzi 21 państw w tym Polska (od 1973 roku). Komitet corocznie odbywa formalne spotkania (sesje) i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Komitet został powołany wyłącznie w celu „precyzyjnego określenia aktualnego narażenia ludności świata na promieniowanie jonizujące”. Organizacja nie ma uprawnień do ustalania norm związanych z promieniowaniem jonizującym (ochroną radiologiczną) ani do wydawania zaleceń dotyczących prób jądrowych. Niewielki sekretariat, zlokalizowany w Wiedniu i funkcjonalnie powiązany jest z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

Back To Top