Skip to content

rozpad promieniotwórczy

rozpad promieniotwórczy

Samorzutny rozpad jąder atomowych, któremu towarzyszy emisja promieniowania jądrowego: korpuskularnego lub elektromagnetycznego. Podstawowymi rodzajami rozpadów promieniotwórczych są: rozpad alfa (emisja cząstki alfa), rozpad beta (emisja elektronu lub pozytonu), przejście izomeryczne (emisja fotonu gamma, elektronu konwersji lub pary elektron-pozyton), samorzutne rozszczepienie  (rozpad jądra na dwa, rzadziej trzy fragmenty).

Back To Top