Skip to content

przekrój czynny

przekrój czynny

Miara prawdopodobieństwa zajścia określonej reakcji jądrowej w określonych warunkach. Przekrój czynny odniesiony do pojedynczego jądra nazywa się mikroskopowym i oznacza przez σ, jego jednostką jest barn (1 barn = 10-28 m2). Własności makroskopowe materii na daną reakcję z cząstkami określa się przez przekrój czynny makroskopowy Σ = Nσ, gdzie N – liczba jąder w 1 cm3 materii, jego jednostką jest cm-1. Ze względu na rodzaj reakcji określa się przekroje czynne na pochłanianie, rozproszenie, rozszczepienie itd.

Back To Top