Skip to content

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Urząd zapewniający obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego działalność reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1941) oraz późniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. Państwowa Agencja Atomistyki jest urzędem dozoru jądrowego w Polsce.

Back To Top