Skip to content

jonizacja

jonizacja

Proces, w którym z obojętnego atomu lub cząsteczki powstaje jon (dodatni lub ujemny). Proces taki zachodzi m.in. pod wpływem promieniowania jonizującego. Promieniowanie w zderzeniu z elektronem z powłoki elektronowej powoduje jego oderwanie od atomu. Powstaje wtedy para jonów: ciężki jon dodatni i lekki elektron ujemny. Aby oderwanie elektronu nastąpiło, promieniowanie musi część swojej energii, zwanej pracą jonizacji, przekazać atomowi. Dostarczenie atomowi energii mniejszej nie spowoduje oderwania elektronu, a jedynie jego przesunięcie na wyższy poziom energetyczny, co nazywamy wzbudzeniem atomu. Promieniowanie jonizujące, przechodząc przez materię, traci swoją energię wskutek zjawiska wzbudzenia i jonizacji.

Back To Top