Skip to content

analiza aktywacyjna

analiza aktywacyjna

Metoda jakościowego lub ilościowego oznaczania śladowych ilości pierwiastków (np. zanieczyszczeń) w najróżniejszych materiałach. Analiza aktywacyjna sprowadza się do napromieniania strumieniem neutronów próbki badanej substancji oraz próbki wzorcowej, w celu wywołania sztucznej promieniotwórczości. Na powstałą aktywność składa się zazwyczaj szereg nuklidów promieniotwórczych, które można odróżnić i porównać za pomocą np. spektrometru gamma. Czułość tej metody zależy głównie od przekroju czynnego napromienianego nuklidu, gęstości strumienia neutronów, okresu połowicznego rozpadu powstającego izotopu oraz czasu napromieniania.

Back To Top